Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE

obowiązujący od dnia 01.01.2015r.

(regulamin platformy internetowej służącej do składania zamówień przez sklepy, hurtownie i agencje reklamowe)

TREŚĆ DOKUMNETU:

 1. Definicje
 2. Składania zamówień w ramach platformy Zamówień Online
 3. Warunki realizacji zamówień
 4. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. WERTUS – Wertus Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna, pod adresem: Cisna 22, 38-607 Cisna, NIP: 688-109-03-76, REGON: 371033868, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie pod adresem: ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.oraz adres firmowej strony internetowej: www.wertus.pl;
 2. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej WERTUS i chce zawrzeć Umowę z WERTUS na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. WERTUS zastrzega, iż kieruje swoją Ofertę Handlową wyłącznie do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność gospodarczą i dokonującą zakupy do dalszej odsprzedaży – sklepy, hurtownie, agencji reklamowej (faktyczną działalność reklamową i może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności).
 3. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej WERTUS, złożone w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem: poczty elektronicznej (e-mail), Zamówień Online, faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą). Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez WERTUS, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w przypadku zamówienia usługi znakowania przedmiotów;
 4. Zamówienia Online - oznacza platformę internetową udostępnioną na stronie www.wertus.pl działającej naplatformie pasaz24.pl  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z WERTUS (dostępnych pod adresem: http://wertus.pl/warunki-wspolpracy.html), stanowiącą jeden ze sposobów składania Zamówień w WERTUS, której po rejestracji i zalogowaniu się Klient może złożyć Zamówienie korzystając z narzędzi informatycznych platformy.
 5. Ogólne Warunki Współpracy z WERTUS (Ogólne Warunki, OWW) – dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w WERTUS, w tym w ramach Zamówień Online, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy Wertus i Klientem.

 2. Sposób składania zamówień w ramach platformy Zamówień Online

 1. W celu korzystania z Zamówień Online Klient powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
 2. posiadania urządzenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu oraz połączenia z Internetem;
 3. zastosowania w niektórych przypadkach (udostępnienia dokumentów) oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf (np. Adobe Acrobat Reader).
 4. Zamówienia w ramach Zamówień Online przyjmowane są przez WERTUS bezpośrednio na stronie www.wertus.pl. po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie.
 5. Zamówienia są realizowane na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Współpracy z WERTUS.
 6. Rejestracja Klienta w Zamówieniach Online przesłaniu do WERTUS dorgą elektronicznąna na adres mail [email protected] lub poprzez formularz kontaktowych dokładnych danych Danych identyfikacyjnych Klienta, w tym: Nazwy firmy, NIP (nr VAT), ulicy, miejscowości i kodu pocztowego oraz adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz opis prowadzonej działalności (np. sklep z pamiątkami, hurtownia, handel obwoźny, agencja reklamowa itp.)
 7.  Na wskazany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail WERTUS wysyła link aktywacyjny do logowania się do platformy Zamówień Online.
 8. Po aktywacji konta Klent powinien sprawdzić poprawność danych i ustaliś swoje unikatowe hasło.
 9. WERTUS usuwa konto i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; WERTUS może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia platformy Zamówień Online lub w przypadku jej zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji.
 10. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się (z zakładce „Zaloguj się” na stronie www.wertus.pl poprzez podanie loginu, którym jest podany przy rejestracji adres e-mail oraz podanie określonego przez siebie hasła ).
 11. Złożenie Zamówienie polega na skorzystaniu z dostępnych opcji Zamówień Online.
 12. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Towaru (prezentowanego na stronie www.wertus.pl w zakładce „Oferta”) poprzez kliknięcie na przycisku „Zamów” pod wybranym Towarem; następnie Klient podaje w wyświetlonej rubryce ilość tego Towaru oraz określa udostępnione opcje (np. rozmiar, kolor itp.).
 13. Po wybraniu Towarów i przejściu do „Koszyka” (ikonka u góry strony) z wybranymi Towarami wyświetlone zostają wybrane Towary z informacjami dotyczącymi treści Zamówienia.

10.  Po kliknięciu pod listą Towarów w „Koszyku” przycisku „Złóż zamówienie” należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz wpisać ewentualne informacje dodatkowe dotyczące Zamówienia (w rubryce „Informacje dodatkowe”).

11.  Po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient dookreśla formę płatności oraz formę transportu poprzez zaznaczenie wybranych pól wyboru.

12.  Następnie po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient przechodzi do ostatecznego podsumowania Zamówienia z wyświetleniem treści Zamówienia oraz podanych przez Klienta danych – wówczas po zaznaczeniu pola „Akceptuję regulamin” i kliknięciu przycisku „Zamów” – Klient składa wiążące Zamówienie (ofertę kupna Towarów określonych w Zamówieniu) na warunkach określonych w Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z WERTUS.

13.  WERTUS potwierdza Przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wysłanie przez WERTUS potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia oznacza zawarcie Umowy z Klientem, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy z WERTUS

14.  Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie pod warunkiem uprzedniego kontaktu i uzyskania zgody opiekuna handlowego. Rezygnację z Zamówienia Klient powinien wysłać e-mailem do opiekuna handlowego niezwłocznie po uzyskaniu jego zgody. Rezygnacja jest ważna, jeżeli WERTUS potwierdzi przyjęcie rezygnacji drogą e-mailową.

3. Warunki Realizacji Zamówień

 1. Sprzedaż Towarów przez WERTUS na stronach www.wertus.pl ma charakter sprzedaży B2B i nie podlega przepisom o sprzedaży z udziałem konsumentów.
 2. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym w szczególności zasady dotyczące oferty WERTUS, zasady składania zamówień i ich realizacji, warunki dostaw i ich koszt oraz warunki płatności, rabaty oraz zasady składania reklamacji Towarów określają Ogólne Warunki Współpracy z WERTUS, które są dostępne na stronie www.wertus.pl (pod adresem: https://www.wertus.pl/ogolne_warunki_wspolpracy .
 3. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i WERTUS nie ponosi za nie odpowiedzialności. WERTUS udostępnia Wzory Towarów na zasadach określonych ww. Ogólnych Warunków Współpracy z WERTUS.

 4. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Współpracy i przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptacja Regulaminu Zamówień Online oznacza również akceptację Ogólnych Warunków Współpracy z WERTUS. Terminy używane w niniejszym Regulaminie Zamówień Online, pisane z dużej litery, nie zdefiniowane w punkcie 1., zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunków Współpracy z WERTUS.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Zamówieniach Online oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Zamówień Online oraz Ogólnych Warunków Współpracy z WERTUS, dostępnych na stronie internetowej www.wertus.pl.
 3. Ewentualne dane osobowe WERTUS wykorzystuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zainteresowanym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, z zastrzeżeniem uprawnień WERTUS związanych z prawem do realizacji Umowy zawartej w wyniku Przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. Administratorem danych jest WERTUS.
 4. Platforma Zamówień Online wykorzystuje mechanizm plików Cookies – zgodnie z zasadami określonymi w zakładce „INFORMACJE O COOKIES” na stronie www.wertus.pl (pod adresem http://wertus.pl/cookies.html).
 5. WERTUS nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie platformy Zamówień Online u Klientów, a jedynie dokłada wszelkich starań aby Zamówienia Online działały prawidłowo. WERTUS może zaprzestać wspierania i udostępniania platformy Zamówień Online, jak również dokonywać jej wszelkich zmian, modernizacji i modyfikacji.
 6. Reklamacje dotyczące działania platformy Zamówień Online należy zgłaszać na adres: [email protected]. WERTUS rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.
  O wyniku rozpatrzenia reklamacji WERTUS poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.
 7. Regulamin Zamówień Online i jego zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.wertus.pl, w szczególności w stopce strony: PLIKI DO POBRANIA w zakładce „DOKUMNETY” oraz DLA KLIENTA w zakładce „OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” (bezpośrednio pod adresem https://www.wertus.pl/regulamin).
 8. Regulamin Zamówień i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.wertus.pl od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu Zamówień Online i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.


 

Witryna stworzona na platformie